JAK DŁUGO TRWA WSTĘPNE OKRESOWE SZKOLENIE BHP

Kodeks pracy stanowi, że pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada wystarczającej wiedzy na temat przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom pracę w bezpiecznym i czystym środowisku. Szkolenie bhp musi być przeprowadzone dla wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Jaki jest termin ważności szkolenia BHP? Jak często należy je powtarzać?

Przy ustalaniu harmonogramu szkoleń okresowych należy kierować się Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy pamiętać, że programy szkoleń bhp obejmują również udzielanie pierwszej pomocy. Jest to ważne, ponieważ pracodawcy powinni wyznaczyć osoby, które mogą udzielić pierwszej pomocy w zakładzie pracy. Osoba będąca pracownikiem służby BHP lub inna osoba pełniąca obowiązki tej służby w ramach swoich obowiązków służbowych nie musi przechodzić szkoleń okresowych. Szkolenia okresowe można zlecić firmie zewnętrznej lub zdecydować się na samokształcenie - tzw. e-learning.

SZKOLENIE WSTĘPNE BHP

Szkolenie wstępne BHP przeznaczone jest dla pracowników, którzy są nowo zatrudnieni i rozpoczynają pracę w firmie na danym stanowisku. Pracownik kończy szkolenie wstępne w danej firmie. W przypadku odejścia z firmy musi powtórzyć szkolenie. Szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy składa się z kilku części. Instruktaż ogólny powinien być przeprowadzony w pierwszym dniu zatrudnienia. Instruktaż stanowiskowy może trwać kilka dni w zależności od potrzeb. Gdy pracownik zostaje przeniesiony na inne stanowisko w firmie, instruktaż należy powtórzyć. Instruktażu może udzielić przełożony, który odbył ważne szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników. Na odbycie szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przysługuje termin jednego roku od daty zatrudnienia. Z zasady tej zwolnieni są kierownicy pracowników. Powinni oni ukończyć szkolenie okresowe w ciągu 6 miesięcy od daty zatrudnienia.

Pracownik powinien zostać zapoznany z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą oraz z czynnikami wpływającymi na środowisko pracy. Pracodawca powinien również zadbać o to, aby pracownik zapoznał się z regulaminem pracy. Jeżeli zatrudnia więcej niż 50 osób i nie ma zawartego układu zbiorowego pracy (ustawa z dnia 14 kwietnia 1937 r. o układach zbiorowych pracy).

SZKOLENIE OKRESOWE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Pierwsze szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i/lub higieny pracy musi zostać ukończone w ciągu jednego roku od daty zatrudnienia. Pracownicy na stanowiskach kierowniczych muszą je ukończyć w ciągu sześciu miesięcy. Należy je powtarzać tyle razy, ile jest to konieczne. Wszystko zależy od stanowiska pracy.

Ważność szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

  • Pracownicy administracyjno-biurowi powtarzają szkolenie co 6 lat. Dotyczy to w szczególności stanowisk pracy, na których podstawowa działalność pracodawcy należy do grupy, dla której ustalono już co najwyżej trzecią kategorię ryzyka na podstawie przepisów o ubezpieczeniu z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (art. 2373, SS 22 Kodeksu pracy).
  • Inżynierowie i pracownicy techniczni - raz na pięć lat.
  • Pracownicy fizyczni muszą powtarzać pracę na stanowisku robotniczym raz na trzy lata, chyba że wykonują prace niebezpieczne, w takim przypadku będą musieli powtarzać je co roku.
  • Co 5 lat pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia innych osób lub którzy są odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Na stanowiskach kierowniczych wymagane jest szkolenie okresowe - nie rzadziej niż raz na 5 lat.
  • Pracownicy służb bezpieczeństwa i higieny pracy muszą być szkoleni co najmniej raz na pięć lat.

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW I RYZYKO EPIDEMII

Szkolenia BHP mogą być przeprowadzane przy użyciu sprzętu technicznego i komunikacji elektronicznej w czasie epidemii. Dopuszczalne są szkolenia w formie wideokonferencji lub samokształcenia kierowanego.

SZKOLENIE BHP - UCZNIOWIE I STUDENCI

Przed podjęciem pracy przez ucznia-praktykanta należy ukończyć szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dotyczy to również uczniów uczęszczających do szkół zawodowych, które oferują praktyczną naukę zawodu. Dla uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu wymagane jest szkolenie w miejscu pracy.

Organizator musi zadbać o to, aby wszyscy uczestnicy zapoznali się z bezpiecznymi sposobami wykonywania pracy i zasadami bezpieczeństwa pracy. Pracownicy służby bezpieczeństwa i inny personel mogą otrzymać uprawnienia do prowadzenia wstępnego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Obejmuje to instruktaż ogólny, z wyjątkiem instruktażu na określonych stanowiskach. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy nie jest odpowiedzialna za szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Personel służby BHP powinien skupić się na programie szkoleń okresowych, które dotyczą wszystkich zagrożeń w miejscu pracy.

Kodeks pracy wymaga, aby wszyscy pracownicy zapoznali się z podstawowymi przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Kierownicy, z racji pełnionej funkcji, są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i higienę pracy w swoim miejscu pracy.

Wszystkie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy odbywają się w godzinach pracy i na koszt pracodawcy.

 

Autor

Redakcja

bypoznan.pl

Komentarze (0)
Zostaw komentarz